Urządźmy się mądrze

O PLANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Co to jest PGN i z czego wynika?

Nowy okres finansowania w Unii Europejskiej przynosi ze sobą nie tylko kolejne możliwości współfinansowania wielu różnych inwestycji, lecz także nowe zasady i wytyczne konieczne do spełnienia, by móc ubiegać się o unijne środki finansowe.

Obowiązujący w Unii Europejskiej dokument Strategia Europa 2020 oraz przyjęta polityka klimatyczno-energetyczna skutkuje zobowiązaniem państw członkowskich do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu.

Oznacza to, że gminy, które w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 chcą pozyskać fundusze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Ten strategiczny dokument wyznaczać ma kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Głównym celem PGN jest m.in. redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.


Dlaczego to takie ważne?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi jednocześnie niezbędny element do ubiegania się w latach 2014-2020 o dofinansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej zarówno w planowanych przez Miasto projektach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tj.:
1. Termomodernizacja MOPS, PUP, MOSiR,
2. Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
3. Dopłaty do wymiany indywidualnych źródeł ciepła,
4. Podłączanie budynków miejskich do sieci centralnego ogrzewania,
5. Termomodernizacja budynków miejskich wraz z kompleksową wymianą oświetlenia,
6. Niskoemisyjny transport miejski – budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych,

jak i w planowanym projekcie p.n. „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Miasto Siemianowice Śląskie wychodząc naprzeciw tym wymaganiom przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ten strategiczny dokument, przygotowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie obejmować obszar całego Miasta, stworzona zostanie baza danych inwentaryzująca zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych, zaplanowane zostaną szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w zakresie problematyki gospodarki niskoemisyjnej oraz kampania informacyjno-promocyjna.


Niezbędny jest Twój udział

Podstawą opracowania dobrego planu jest zebranie jak największej ilości danych i wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, opartej na jej bilansie energetycznym. Oznacza to, że dane te muszą dotyczyć nie tylko budynków użyteczności publicznej, ale muszą obejmować swoim zakresem cały obszar gminy, włącznie z zasobem mieszkaniowym spółdzielń mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i prywatnych domów jednorodzinnych.

Dodatkowo oprócz budynków publicznych i mieszkalnych analizie poddany zostanie transport, gospodarka odpadami oraz przemysł i usługi.


WAŻNE:
W związku z powyższym, aby jak najlepiej przygotować się do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej utworzona została specjalna zakładka „Ankiety”, w której zamieszczone są ankiety adresowane do wszystkich właścicieli budynków jednorodzinnych, spółdzielń mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców z Siemianowic Śląskich.
Ankiety te będą do wypełnienia bezpośrednio na stronie internetowej, więc bez problemu będzie je można wypełnić i odesłać ze swojego domu.

Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Są one potrzebne do przeprowadzenia analizy i opracowania wniosków w zakresie tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a także określenia potrzeb Miasta i szacunkowych kosztów przedsięwzięć.

BARDZO WAŻNE jest, by wszystkie podmioty, które planują w przyszłości działania niskoemisyjne (szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy unijnych 2014-2020) były ujęte w gminnym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Można tego dokonać właśnie wypełniając właściwą ankietę.


Serdecznie Państwu dziękujemy za pomoc w opracowaniu Planu.


Materiały źródłowe: NFOŚiGW